- Advertisement -

Hướng dẫn nâng/hạ cấp phiên bản PHP VPS sử dụng DirectAdmin?

1. Kiểm tra version custombuild

Nếu custombuild version của bạn đang là 1.0 thực hiện bước 2. Nếu đang là 2.0 thực hiện tiếp bước 3.

2. Nâng version custombuild

3. Upgrade version PHP

4. Restart httpd

- Advertisement -

Nếu muốn hạ cấp ta sử dụng lệnh sau: