- Advertisement -

DirectAdmin hỗ trợ chạy hai phiên bản PHP cùng nhau. Hiện nay, sự kết hợp phổ biến nhất là PHP 5.6 và 7.0.

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng CustomBuild để chạy hai phiên bản PHP.

Trước khi làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng bạn đang chạy CustomBuild 2.0. Nếu không, vui lòng cập nhật (xem hướng dẫn tại đây).

Lưu ý: PHP 7 chỉ được hỗ trợ bởi DirectAdmin 1.50.1 và mới hơn.

Bước 1: Thay đổi cấu hình CustomBuild

Có hai cách để thay đổi cấu hình CustomBuild: trực tiếp sửa đổi tệp options.conf hoặc sử dụng dòng lệnh. Trong hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng dòng lệnh.

Để thiết lập hai phiên bản PHP 5.6 và 7.0, đầu tiên hãy điều hướng đến thư mục CustomBuild:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 2: Thiết lập các phiên bản PHP

Tiếp theo, chạy các lệnh sau đây để thiết lập các phiên bản:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 7.0
./build set php2_release 5.6

Lưu ý: Sử dụng câu lệnh trên, cả hai phiên bản PHP sẽ được chạy trong chế độ php-fpm. Điều này là cần thiết nếu bạn đang sử dụng một proxy Nginx và Apache. Nếu bạn không sử dụng proxy ngược lại, bạn có thể thay đổi chế độ PHP nếu cần.

- Advertisement -

Sử dụng các phiên bản PHP cũ hơn 5.6 là rất không khuyến khích vì chúng đã hết được hỗ trợ, do đó và không còn được cập nhật hoặc duy trì nữa. Như vậy, khuyên bạn sử dụng PHP 7 là mặc định và sử dụng 5.6 là phiên bản PHP thứ 2.

Bước 3: Biên dịch lại PHP

Biên dịch lại PHP và viết lại cấu hình:

./build php n
./build rewrite_confs

Điều này có thể mất một thời gian dài, xin vui lòng không làm gián đoạn quá trình.

Bước 4: Thiết lập các phiên bản PHP

Bây giờ bạn có thể chọn một phiên bản PHP cho website của bạn. Tất cả các trang web hiện đang chạy trên máy chủ DirectAdmin của bạn sẽ sử dụng giá trị đặt cho php1_release.

multiple-php-directadmin

Rate this post